Download Agent

1. Download Zabbix Agent daripada www.zabbix.com

2. Create directory baru -> C:Program FilesZabbix

3. Copy Zabbix Agent (yang mengandungi zabbix_agentd.exe, zabbix_get.exe dan zabbix_sender.exe) ke dalam directory yang baru dibuat tadi (iaitu C:Program FilesZabbix).

Configure File

4. Create configuration file dengan nama zabbix_agentd.conf di dalam directory yang sama. Maklumat yang perlu ada adalah seperti berikut:

Hostname=namahost

ServerPort=10051

Server=namazabbixserver/ipzabbixserver

Install Service

5. Buka command prompt(right click > ‘Run as Administrator’)

6. Taip command berikut untuk install agent:

zabbix_agentd.exe -c "c:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf" -i

7. Hasilnya seoerti di bawah:

Start Service

8. Klik pada Start > Administartive Tools > Services

9. Cari service ‘Zabbix Agent’ dan double klik service tersebut.

10. Pada tab General, klik button Start untuk aktifkan service. Pastikan, Startup type disetkan kepada Automatic.

11. Klik OK untuk tutup.

atau boleh menggunakan command di bawah:

zabbix_agentd.exe -c "c:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf" -start

Pengujian

12. Pengujian dari Zabbix Server ke Host Server:

telnet <iphost> 10050

13. Pengujian dari Host Server ke Zabbix Server

telnet <ipzabbixserver> 10051

Check Service

14. Run command di bawah untuk check service:

net start | find /i “Zabbix Agent”